Samen streven naar de perfectie
Software ontwikkeling voor Windows® en consultancy


MyRo Tutor geÔntegreerd met MyRo Puntenboek

Onderstaande faciliteiten zijn beschikbaar in je puntenboekje, indien je school met MyRo Tutor werkt voor publicatie online van boodschappen, documenten en invulformulieren.

Een Tutor dossier creŽren

Zet je puntenboekje eerst in 'Beeld' 'Tutor' mode of gebruik het 'Tutor' icoontje .

Via het icoontje creŽer je een nieuw tutor-dossier in de hoofdmap, of als subdossier van een reeds aanwezig dossier.

In het editeervenster onderaan, geef je dan een titel aan het dossier en tik je de tekst in. Je beschikt daarbij over een opmaakbalk.

Indien je invulvelden zal voegen bij dit dossier, kan je eventueel aanvinken Enkel reactie van ouders. In dat geval kan het formulier enkel beantwoord worden door logins die de eigenschap Verantwoordelijke gekregen hebben door de beheerder van de MyRo online ruimte. De andere logins voor betrokken leerling, zien ook het invulformulier, maar hebben geen verzendmogelijkheid. Indien een formulier voor een leerling niet beperkt is tot de verantwoordelijke, kunnen alle logins verbonden aan deze leerling, apart antwoorden en ziet elke login enkel het eigen antwoord staan met vermelding van de datum waarop het antwoord doorgestuurd werd. Het antwoord kan nog aangepast worden, zolang de tijd om te reageren niet verstreken is.

De grote groene vink rechts in het editeervenster laat toe het dossier op te slaan, zodat het in het overzichtsscherm bovenaan te zien is. Op dat moment wordt het dossier ook al lokaal opgeslagen op je PC. Van zodra je het puntenboekje opslaat (diskette icoontje) wordt het dossier dan over Internet verzonden naar een webserver. Merk op dat de verzending van een dossier over Internet al gebeurt vooraleer je het puntenboekje zelf verzendt over Internet op het einde van de Puntenboek sessie.

Bijlagen en invulformulier

Het icoontje van een dossier laat toe om een bijlage toe te voegen. Je kan het icoontje meermaals gebruiken per dossier.

Het icoontje van een dossier laat toe om een formulierelement toe te voegen, waarna een venster opent om het element volledig te definiŽren. In geval van een lijst of selectie, definieer je rechts bovenaan de naam van het veld en rechts onderaan lijn per lijn de keuzemogelijkheden voor de gebruiker.

Elke bijlage en elk formulierelement kan je bewerken of verwijderen met respectievelijk het icoontje of het icoontje met het kruisje achter het item.

Via het formuliertype 'Beperkte keuze' voeg je een keuzelijst toe, waarbij je voor elke keuze kan aangeven welk het maximum aantal gebruikers is dat deze keuze mag maken. Van zodra dat aantal bereikt is, verschijnt online deze keuzemogelijkheid voor de gebruikers niet meer in de lijst, waaruit men kan kiezen. Denken we aan inschrijvingen voor activiteiten met een maximum aantal deelnemers.

Zichtbaarheid online van een Tutor dossier: voor wie en wanneer?

Een dossier kan je bewerken door op het mapje van het dossier te klikken.

Voor een actief dossier, te merken aan het geopende mapje kan je in het venster Actief dossier zichtbaar voor aanduiden voor wie het dossier zichtbaar moet zijn online. Dit venster wordt automatisch opgeslagen als je naar een ander dossier navigeert. Van zodra je het puntenboekje opslaat, worden de bestemmelingen ook online actief.

 • Indien je in dit venster bestemmelingen aanduidt in het Lesgroepen gedeelte, dan zal dossier online voor de bestemmelingen (leerlingen van bedoelde lesgroepen en hun ouders) gerubriceerd worden onder de naam van het vak van deze lesgroep. Het betreft typisch dossiers die te maken hebben met vakinhouden.
 • Indien je bestemmelingen aanduidt in het Klassen gedeelte, dan zal het dossier online voor de bestemmelingen (leerlingen van bedoelde klassen en hun ouders) gerubriceerd worden onder de rubriek 'Algemeen'.
 • Indien je bestemmelingen aanduidt in het Leerkrachten gedeelte,
  • onder Alfabetisch, dan zal het dossier online voor de bedoelde leerkrachten gerubriceerd worden onder de rubriek 'Personeel'.
  • onder Klassenleraars, dan zal het dossier online voor de bedoelde klassenleraars gerubriceerd worden onder de rubriek 'Klassenleraar'.
  • onder Op klas, dan zal het dossier online voor de leerkrachten gerubriceerd worden onder het jaar van betrokken klassen waar men les aan geeft.
  • onder Op vak, dan zal het dossier online voor de leerkrachten gerubriceerd worden onder het betrokken vak dat men doceert.

Subdossiers krijgen automatisch dezelfde bestemmelingen als hun vader dossier. Dit merk je aan het actieve vinkje 'Dit dossier erft de bestemmelingen van het vader dossier' in het editeer venster van een subdossier. Indien je op het mapje klikt van een subdossier en dan de bestemmelingen wijzigt, zal dit vinkje verdwijnen en komt de titel van het subdossier in een andere kleur te staan, zodat opvalt dat dit een subdossier is met andere bestemmelingen dan het vader dossier. Indien je nadien terug dezelfde bestemmelingen wenst als het vader dossier, is het voldoende om het betrokken vinkje terug aan te zetten en op de opslaan vink te klikken in het editeervenster. Indien je de bestemmelingen van het vader dossier wijzigt, wijzigen deze meteen mee bij alle subdossiers die voordien reeds dezelfde bestemmelingen hadden.

In het editeer venster kan je rechts de periode aanduiden waarin het dossier zichtbaar moet zijn en ook tot wanneer een reactie op een invulformulier mogelijk is. De gebruiker ziet online de datum staan tot wanneer een reactie mogelijk is. Indien je geen data invult, is het dossier meteen zichtbaar bij opslaan van het puntenboekje en blijft het ook zichtbaar.

Opzoeken van tutor dossiers

Het bovenste venster links Toon dossiers van laat toe lesgroepen, individuele leerlingen van lesgroepen, jaren, klassen of leerkrachten aan te vinken om vervolgens hun bestaande dossiers op het scherm te krijgen, via het selectie icoontje in de werkbalk bovenaan.

Indien je aanvinkt Toon ook ongekoppelde dossiers en dan het selectie icoontje gebruikt, krijg je ook de dossiers te zien, die je nog voor niemand beschikbaar gesteld hebt.

Indien je aanvinkt Toon ook dossiers na einddatum en dan het selectie icoontje gebruikt, krijg je ook de dossiers te zien, na hun einddatum. Standaard worden deze beŽindigde dossiers niet meer getoond.

Indien je aanvinkt Toon enkel dossiers vorige schooljaren en dan het selectie icoontje gebruikt, krijg je enkel de oude dossiers te zien van voorgaande schooljaren. Standaard worden deze oude dossiers niet getoond.

Een dossier met subdossiers.

Online beeld en beheer van een Tutor-dossier

Via het wereldbol icoontje in de werkbalk bovenaan van de programma icoontjes, kan je naar je eigen online ruimte gaan kijken, om te zien hoe je Tutor dossiers online gepubliceerd worden. Navigeer hiervoor naar Tutor - Aangemaakt. Je ziet dan ook extra beheersmogelijkheden per tutor dossier, namelijk mail en statistiek, die in volgende paragraaf beschreven worden.

Hieronder vind je het online beeld terug van bovenstaand dossier, indien je als leerkracht inlogt op de online ruimte vanuit je puntenboekje.

Indien de leerling zelf aanmeldt op de online ruimte, krijgt deze van bovenstaande dossiers onderstaande beelden te zien. Je merkt dat er onderaan een Verzend knop staat en ook de datum van verzending na invullen van het formulier. De aangeduide antwoorden blijven nadien ook zichtbaar voor de gebruiker.

Een toneel dossier met subdossiers.

Mailen van een Tutor-dossier

Aangemeld op je eigen online ruimte via het wereldbol icoontje, kan je de mail knop gebruiken in je eigen tutor-dossiers.

Via deze mail knop kan je, in een venster zoals hieronder afgebeeld, aanduiden naar welk type van adressen van de bestemmelingen van het dossier, er een mail moet gestuurd worden met verwijzing naar het dossier. Van zodra je in dit venster 'Verzend' kiest, opent zich een nieuw venster met het detail van de bestemmelingen van je mail, waarin je eventueel nog een gedetailleerdere selectie kan maken.

 • Leerlingen: de mail wordt voor elke betrokken leerling gestuurd naar het leerling mailadres dat de leerling zelf geassocieerd heeft aan de online ruimte via het Gegevens menu.
 • Alle extra gebruikers: de mail wordt voor elke betrokken leerling gestuurd naar alle logins die via het 'Nieuwe gebruiker' menu aan de leerling geassocieerd werden op de online ruimte. Meestal betreft het hier ouder logins.
 • Verantwoordelijken: de mail wordt voor elke betrokken leerling gestuurd naar de login die aan de school doorgegeven werd als zijnde 'verantwoordelijk' voor de leerling. Het zijn de personen die kunnen antwoorden op invulformulieren van dossiers waar in het editeervenster 'Enkel reactie van ouders' werd aangevinkt.
 • Leerkrachten: de mail wordt voor elke betrokken leerkracht gestuurd naar het leerkracht mailadres dat de leerkracht zelf geassocieerd heeft aan de online ruimte via het Gegevens menu.
 • Stuur enkel naar de hierboven aangevinkte personen, indien geen enkel antwoord voor een gerelateerde leerling stip je aan, wanneer er een mail naar de aangevinkte type adressen moet gestuurd worden, enkel voor diegenen voor wie geen enkele login die gelinkt is met hen, geantwoord heeft op het invulformulier van het dossier.
 • Je kan kiezen om de inhoud van het tutor dossier niet mee te sturen met de mail of geen link naar de online ruimte mee te sturen met de mail.
 • Indien je hetzelfde dossier reeds eerder mailde, kan je ervoor kiezen om in de titel HERINNERING te noteren bij hermailen.

Hieronder zie je de mail zoals de bestemmelingen deze ontvangen.

De aanspreking kan de leerling zelf zijn, zoals in het voorbeeld hieronder, maar bij verzending naar een ouder-adres, wordt de ouder aangesproken en ziet deze in de lijn eronder over welk kind het gaat. De mail bevat de inhoud van het editeervenster en een link naar het dossier. Voor de bijlagen en de eventuele invulvelden zal de bestemmeling de link moeten gebruiken. Bijlagen worden niet met de mail zelf meegestuurd.

Statistiek van een Tutor-dossier

Wanneer je aangemeld bent met je Puntenboek login op de online ruimte bevatten je eigen Tutor dossiers ook een statistiek knop. Deze geeft toegang tot een scherm zoals hieronder afgebeeld, waarin je de reacties kan bekijken op het invulformulier van je dossier.

Opmerkingen en vragen zijn steeds welkom. Stuur ons een boodschap